Posts Tagged นั่งร้าน

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 4

เรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน” (30 มิถุนายน 2525)
ทำงานสูงเกิน 2 ม. ต้องจัดให้มีนั่งร้าน
นั่งร้านต้องออกแบบโดยวิศวกร

ให้จัดทำรั้วหรือคอกกั้น และปิดประกาศแสดงเขตก่อสร้าง
ให้กำหนดเขตอันตราย และห้ามลูกจ้างที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเขตนั้น
ให้แจ้ง และปิดประกาศ และห้ามลูกจ้างพักอาศัยในอาคารที่กำลังก่อสร้างเขตอันตราย
จัดทำรั้ว หรือคอกกั้น หรือแผงกั้นกันของตก
ปิดประกาศ “เขตอันตราย”
เวลากลางคืนติดสัญญาณไฟสีแดง

การออกแบบนั่งร้าน
ไม้มีหน่วยแรงดัดประลัยไม่น้อยกว่า 500 ก.ก./ ตร.ซม. ส่วนปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4
เหล็ก มีจุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ก.ก. / ตร.ซม.ส่วนปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2
นั่งร้าน รับ น.น. ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ น.น. ใช้งาน
ฐานรองรับนั่งร้าน น.น. ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ น.น. ใช้งาน
มีราวกันตก 90-110 ซ.ม.
พื้นปูติดต่อกันและ กว้าง ไม่น้อยกว่า 35 ซ.ม.
มีบันไดลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา
เผื่อ น.น. ผ้าใบ ตาข่าย และอื่นๆ
ยึดโยง ค้ำยัน อย่างมั่นคง

การสร้าง
ห้ามยึดโยงกับหอลิฟท์
ปิดคลุมด้วยผ้าใบ หรือตาข่าย โดยรอบนั่งร้าน
เหนือช่องทางเดิน ต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบ หรือตาข่าย
ต้องติดตั้งด้วยความมั่นคง แข็งแรง

การใช้
ตรวจสอบ หากลื่น ชำรุด ห้ามลูกจ้างทำงานบนนั่งร้าน
กรณีใกล้สายไฟฟ้าต้องหุ้มฉนวน หรือมีระยะห่างอย่างน้อย 2.40 ม.
กรณีทำงานหลายชั้นพร้อมกัน ต้องมีสิ่งป้องกันอันตรายต่อผู้ทำงานชั้นล่าง
ห้ามทำงานขณะมีพายุ

เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม” (21 ธันวาคม 2531)
ข้อกำหนดทั่วไปในการตอกเสาเข็ม
จัดทำเขตก่อสร้าง
ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของบริษัทผู้ผลิต
ก่อนการตอก ต้องตรวจอุปกรณ์โดยผู้ควบคุมงาน
จัดให้มีคู่มือการตอก
มีป้ายบอกพิกัด น.น.
กรณีทำการตอกใกล้สายไฟฟ้า ต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัย
กรณีทำงานกลางคืนต้องมีแสงสว่างเพียงพอ

ความปลอดภัยในการตอก
มีผู้ควบคุมงาน ภายใต้การดูแลของวิศวกร
คนบังคับเครื่องตอก ต้องผ่านการอบรมหรือเป็น ผู้ชำนาญการ
มีผู้ให้สัญญาณ
พื้นรองรับเครื่องตอกต้องมั่นคง
ห้ามทำงานขณะมีพายุ
เปลี่ยนครอบหัวเสาเข็มเมื่อลูกตุ้มหยุดทำงาน หรือลูกจ้าง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย
เสาเข็มที่มีรูกลวงเกิน 15 ซ.ม. ต้องกลบหรือปิด

เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น” (17 เมษายน 2530)
สาระสำคัญ
ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของบริษัทผู้ผลิต
มีคู่มือปฏิบัติงานเป็นภาษาไทย
ฐานปั้นจั่นต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
ติดป้ายบอกพิกัด น.น.ยก
ทำเครื่องหมายแสดงเขตอันตราย
ทางเดินบนปั้นจั่นต้องไม่ลื่นและปลอดภัย
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงในห้องบังคับ
ปั้นจั่นสูงเกิน 3 เมตร บันไดต้องมีราวจับและโกร่งหลัง
กรณีทำงานตอนกลางคืนต้องมีแสงสว่างเพียงพอ
มีผู้ให้สัญญาณประกอบการยก
กรณีใช้งานใกล้สายไฟฟ้า ต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัย
มีการตรวจสอบปั้นจั่นทุกๆ 3 เดือน
ห้ามใช้เชือกลวดเหล็กกล้า ที่ชำรุด
ห้ามดัดแปลงหรือแก้ไขที่ทำให้ความปลอดภัยน้อยลง

กรณีติดตั้งบนแพเรือ หรือพาหนะลอยน้ำ
ยึดให้มั่นคงโดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรอง
เปลี่ยนป้ายพิกัดน้ำหนัก ให้ปลอดภัยและไม่เกินระวางบรรทุกเต็มที่ของแพ เรือ หรือพาหนะนั้น

ให้ความเห็น