หน่วยงานก่อสร้าง- บ้านพักคนงาน

ในการก่อสร้างทุกประเภท ทั้งอาคาร สะพาน ทางด่วน ถนน หรืออื่น ๆ สิ่งสำคัญที่มักจะถูกละเลย คือ สุขอนามัย-สภาพแวดล้อมภายในโครงการ สำนักงานชั่วคราว หรือภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ซึ่งควรต้องมีสภาพที่ถูกสุขลักษณะ แต่ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นเพียงอาคารชั่วคราวเท่านั้น ทำให้ขาดการเอาใจใส่ ต่อเมื่อเป็นปัญหาขึ้นมาแล้ว เช่น น้ำทิ้งท่วมขัง ไม่มีที่ระบายออก หรือห้องน้ำห้องส้วมเต็มล้น ส่งกลิ่นเหม็น ขยะกองทิ้งไว้ เป็นต้น

สุขลักษณะที่ดีของหน่วยงานก่อสร้าง (ซึ่งจะมีสิ่งก่อสร้างที่กำลังก่อสร้าง อาคารสำนักงานชั่วคราว และอาคารบ้านพักคนงาน) มีระเบียบ กฎหมายบังคับไว้ ดังนี้

1. การระบายน้ำทิ้งจากน้ำใช้ของสำนักงานชั่วคราว ของบ้านพักคนงาน ซึ่งต้องมีทางระบายน้ำที่เพียงพอสำหรับจำนวนผู้ใช้น้ำแต่ละวัน ประมาณ 150 ลิตร ต่อคน ต่อวัน ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยมีบ่อพักขยะเพื่อเก็บขยะออกด้วย
2. บริเวณอาคารสำนักงาน บ้านพักคนงาน ต้องไม่ให้มีน้ำท่วมขังใต้อาคาร ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำเน่าเหม็นหรือเป็นที่เพาะยุง อันเป็นพาหะของโรคภัยต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
3. จำนวนห้องส้วมต้องเพียงพอกับจำนวนคนงาน ที่ใช้ในแต่ละวันประมาณ 1 ที่ต่อ 25 คน และมีบ่อเกรอะ-บ่อซึม รองรับปริมาณการใช้ในแต่ละวัน และมีการสูบออกตามระยะเวลา มิให้ล้นออกสู่ทางระบายน้ำทิ้งเด็ดขาด
4. ที่ทิ้งขยะ ถังขยะ ต้องมีขนาดรับปริมาณขยะได้เป็น 3 เท่าของขยะ ที่เกิดแต่ละวัน (ไม่น้อยกว่า 2.40 ลิตร ต่อคนต่อวัน) และมีการรักษาความสะอาดข้างถังขยะ มิให้กองขยะทิ้งไว้ ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด
5. รักษาความสะอาดทั่วบริเวณ ทั้งในอาคาร นอกอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ

การสุขาภิบาลของหน่วยงานก่อสร้าง และบ้านพักคนงานมีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีผลต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วย มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาระดับประเทศ คือ หลายปีก่อนมีการระบาดของโรคอหิวาตกโรคในหน้าร้อน ซึ่งแพร่กระจายทั้งใน

กรุงเทพ และต่างจังหวัด หลังจากกรมอนามัยตรวจสอบที่มาของแหล่งแพร่เชื้อแล้ว พบว่า มีการระบาดออกจากคนงานในหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งมีการทิ้งขยะ และส้วมไม่ได้สุขลักษณะ มีแมลงวัน
เป็นพาหะสู่อาหารที่คนงานกิน และเมื่อคนงานกลับภูมิลำเนาในช่วงเดือนเมษายน ก็นำโรคอหิวาตกโรคติดไปแพร่เชื้อด้วย จึงได้มีการควบคุมการสุขาภิบาลในหน่วยงานก่อสร้างและบ้านพักคนงานเข้มงวด ขึ้น เพราะในช่วงนั้นมิใช่เดือดร้อนเพียงผู้ป่วยเท่านั้น แต่เดือดร้อนถึงการส่งออกด้วย คือ ต่างประเทศปฏิเสธสินค้าประเภทผัก ผลไม้ และอาหารสดจากประเทศไทย

ดังนั้น ผู้ที่มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างต่าง ๆ ต้องให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ มิฉะนั้นอาจถูกหน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดำเนินคดี กรณีไม่ดำเนินการให้หน่วยงานก่อสร้างหรือบ้านพักคนงานมีระบบสุขาภิบาล และสุขลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดไว้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: