กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 2

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่สำคัญ ดังนี้
1. เครื่องจักร
2. ภาวะแวดล้อม
3. สารเคมี
4. ไฟฟ้า
5. ประดาน้ำ
6. ลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว
7. นั่งร้าน
8. เขตก่อสร้าง
9. ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
10. ปั้นจั่น
11. การตอกเสาเข็ม
12. สถานที่อับอากาศ
13. ตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่นฯ
14. การป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ
15. หม้อน้ำ
16. สารเคมีอันตราย
17. คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” (27 มิถุนายน 2538)


ประเภทกิจการ

1. เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
2. การผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบำรุง เก็บรักษาฯ
3. การก่อสร้าง
4. ขนส่ง
5. โรงแรม
6. ห้างสรรพสินค้า
7. สถานีบริการ/ จำหน่ายน้ำมัน/ แก๊ส
8. สถานพยาบาล
9. สถาบันการเงิน
10. อื่นๆ

สาระสำคัญ
สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 50 คน ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปภ.)
สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ไม่ถึง 50 คน ต้องจัดให้มีผู้ดูแลด้านความปลอดภัยฯหน้าที่นายจ้าง
ต้องจัดให้มี คปภ. ภายใน 30 วัน
ปิดประกาศรายชื่อ/ หน้าที่ คปภ. โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 15 วัน
แจ้งการแต่งตั้งต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 15 วัน

หน้าที่ คปภ.
1. ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
2. สำรวจด้านความปลอดภัยเดือนละครั้ง
3. รายงาน / เสนอแนะมาตรการปรับปรุงแก้ไขต่อนายจ้าง
4. ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย
5. กำหนดกฎระเบียบความปลอดภัย
6. จัดทำนโยบาย, แผนงาน โครงการความปลอดภัย
7. จัดโครงการ/ แผนงานอบรม
8. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อนายจ้าง
10. ปฏิบัติงานที่อื่นที่นายจ้างมอบหมาย

เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง”(31 มีนาคม 2546)
ประเภทกิจการ
1. เหมืองแร่ เหมือนหิน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
2. การผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบำรุงเก็บรักษาฯ
3. การก่อสร้าง
4. การขนส่ง
5. สถานีบริการ / จำหน่ายน้ำมัน / แก๊ส
6. อื่นๆ

สถานประกอบการที่เข้าข่ายทั้ง 5 ประเภทต้องแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย (จป.) 3 ระดับ ดังนี้
1. จป. บริหาร
2. จป. หัวหน้างาน
3. จป. พื้นฐาน / วิชาชีพ
หมายเหตุ : ต้องจัดให้มี จป.วิชาชีพ เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

หน้าที่นายจ้าง
1. อบรม/ แต่งตั้ง จป. ตามที่ กม. กำหนด ภายใน 180 วัน
2. แจ้ง จป. ต่ออธิบดี ภายใน 30 วัน นับแต่วันแต่งตั้ง
3. แจ้ง จป. ทดแทน จป. คนเดิม ภานใน 60 วัน
4. รายงานการปฏิบัติงานของ จป. ทุกๆ 3 เดือน
5. จัดให้มีการอบรมลูกจ้างใหม่ / เปลี่ยนงาน
6. แจ้งข้อมูลงานเสี่ยงภัยให้ลูกจ้างทราบ ก่อนการปฏิบัติงาน

หน้าที่ของ จป. บริหาร
1. กำกับดูแลให้ จป. พื้นฐาน จป. หัวหน้างาน จป. วิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน เกี่ยวความปลอดภัย

หน้าที่ของ จป. หัวหน้างาน
1. กำกับดูแลให้ลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการความปลอดภัย
2. สอนวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้าง
3. ตรวจสอบสภาพการทำงาน ก่อนการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย รายงานและเสนอแนะต่อนายจ้าง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการความปลอดภัย
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ จป. บริหารมอบหมาย

หน้าที่ของ จป. วิชาชีพ
1. กำกับดูแลให้ลูกจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งและมาตรการความปลอดภัย
2. ตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้าง
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผน
4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย รายงานและเสนอแนะต่อนายจ้าง
5. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง
6. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยต่อนายจ้าง
7. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติการประสบอันตรายของลูกจ้าง

หน้าที่ของ จป. พื้นฐาน
1. แนะนำให้ลูกจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งและมาตรการความปลอดภัย
2. สำรวจสภาพการทำงาน รายงาน เสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อนายจ้าง
3. รายงานการประสบอันตราย รายงาน และ เสนอแนะต่อนายจ้าง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับ ความปลอดภัย
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ จป. หัวหน้างาน จป. บริหารมอบหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: