กฎหมายควบคุมอาคาร

ความเป็นมา

เริ่มต้นจากชุมชนมีความหนาแน่นมากขึ้นมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนตาม
ความจำเป็นในการใช้งาน เช่น การอยู่อาศัย สถานที่ทำงาน โรงงาน ที่เก็บของ เป็นต้น จากอาคารชั้นเดียว เป็นอาคารหลาย ๆ ชั้นจากเหตุข้างต้นนี้ ทำให้มีอาคารต่าง ๆ มากขึ้น ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เกิดปัญหาต่อผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้สอยอาคาร เช่น ปัญหาอัคคีภัย ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร น้ำเสีย อากาศเสีย การถ่ายเทอาคาร เสียงดัง การจราจรหนาแน่น กฎหมายควบคุมอาคารจึงเป็นความจำเป็นทางหนึ่งที่ต้องมีบทบาทในการควบคุม เพื่อลดปัญหา แก้ไขปัญหา หรือป้องกันปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคน ประชาชน โดยทั่วไปได้อยู่อาศัยใช้อาคาร ใช้ชีวิตโดยปกติ มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาสิทธิของตนเองและของผู้อื่นด้วย

กฎหมายควบคุมอาคารที่ใช้บังคับมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

2. เพื่อความสะดวก สบายในการใช้สอยอาคาร เช่น งานระบบประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง ลิฟท์ ขนาดห้องน้ำ ขนาดห้องนอน ขนาดบันได ที่จอดรถยนต์ เป็นต้น

3. เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง (วัสดุตกหล่น ฝุ่นละออง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น กำหนดระยะร่น ความสูง กฎหมายผังเมืองรวม เป็นต้น

การควบคุมอาคาร

ประเทศไทยเรามีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2479 ในพื้นที่ที่กำหนด เช่น เขตเทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ในขณะนั้น) ออกเป็นกฎกระทรวงฉบับต่าง ๆ มาบังคับใช้ โดยแต่ละท้องถิ่นอาจจะออกเป็นเทศบัญญัติฯ ข้อบัญญัติฯ ให้มีการบังคับได้เป็นการเฉพาะท้องถิ่นของตนได้ ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เช่น เทศบาลนครกรุงเทพ ออกเทศบัญญัติเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2483

มี การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาเป็นลำดับตั้งแต่ปี พ.ศ.2479 พ.ศ.2522 พ.ศ.2535 และ 2543 ซึ่งใช้ในปัจจุบัน โดยจะมีการออกเป็นกฎกระทรวงบังคับในแต่ละเรื่อง แต่ละประเภทอาคาร เช่น กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) บังคับเรื่องที่จอดรถยนต์, กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) บังคับใช้กับอาคารสูง (ความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตร ขึ้นไป) และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่อาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป), กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ใช้บังคับอาคารทั่วไป และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 เป็นต้น

กฎกระทรวงฯ เทศบัญญัติฯ ข้อบัญญัติฯ เกี่ยวกับการควบคุมอาคารจะกำหนดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวอาคาร, ระยะ ร่น ความสูง ในการออกแบบก่อสร้างอาคารต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อออกแบบอาคารให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ และต้องดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เช่น ก่อนจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ต้องได้รับอนุญาตก่อน ตลอดจนตรวจสอบพื้นที่ตามผังเมืองรวม และกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น อาคารอยู่อาศัยรวมตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป เป็นต้น

ขั้นตอนในการควบคุมอาคาร

1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ก่อนการก่อสร้างอาคาร)

2. การควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ขณะก่อสร้าง)

3. การตรวจรับรองอาคาร หลังการก่อสร้างอาคาร (ก่อนเปิดใช้อาคาร)

1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน)

ในกรุงเทพมหานคร

– อาคารสูงตั้งแต่ 5 ชั้น ขึ้นไป หรือสูงเกิน 15.00 ม., อาคารพิเศษ, อาคารสาธารณะ เช่น โรงแรม,โรงเรียน,โรงมหรสพ,โรงงาน ยื่นขออนุญาตที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม.2 (ดินแดง)

– อาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น เช่น ตึกแถว , ห้องแถว,อาคารอยู่อาศัย ,บ้านแฝด ,หอพัก ,อาคารชุด,แฟลต ,บ้านเดี่ยว ยื่นขออนุญาตที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตต่าง ๆ
(มี 50 เขต)

พื้นที่นอกกรุงเทพมหานคร

– ยื่นขออนุญาตได้ที่ อบต. , เทศบาลทั่วประเทศ

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

– เตรียมเอกสารสำเนาโฉนด , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน

– กรอกแบบฟอร์ม ชุดคำขออนุญาต ข.1 , กทม.1 (ตาม ม.39 ทวิ)

– แบบสถาปัตย์ ,แบบโครงสร้าง, และแบบงานระบบ จำนวน 5 ชุด
(สถาปนิก วิศวกร ออกแบบตามข้อบัญญัติฯ กฎกระทรวงฯ)

– รายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด

– ยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การควบคุมการก่อสร้างอาคาร

– ก่อนลงมือก่อสร้าง (เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว) ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางราชการมาตรวจสอบ

การวางผังตำแหน่งตัวอาคารก่อนทำการตอกเสาเข็มหรือทำเข็มเจาะ และก่อนตั้งเหล็กแกน

เสริมของเสาต้องตรวจสอบแนวศูนย์กลางเสาและริมเสา เพื่อให้ได้ระยะช่วงเสา, ระยะห่าง

เขตที่ดินถูกต้องตามแบบด้วย (ตามกฎหมายจะมีระยะคลาดเคลื่อนได้ เช่น ช่วงเสาผิดระยะ

ได้ไม่เกิน 5%, ผังบริเวณผิดระยะได้ไม่เกิน 20% แต่ต้องมีระยะเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าเกณฑ์

ตามกฎหมายกำหนด

– ต้องจัดทำสิ่งป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่น, ฝุ่นละออง และบ้านพักคนงานพร้อมห้องน้ำ-ส้วม ที่ถูกสุขลักษณะ (ต้องขออนุญาตเป็นอาคารชั่วคราวด้วย)

– ต้องก่อสร้างให้ถูกต้องตรงตามแบบที่ได้รับอนุญาต (มีวิศวกร, สถาปนิก แล้วแต่กรณีควบคุมงาน)

(*หากก่อสร้างผิดแบบ เจ้าของ สถาปนิก และหรือวิศวกรควบคุมงานจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)

3. การตรวจรับรองการก่อสร้างอาคาร

*เมื่อการก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์แล้ว (มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย,
ระบบสุขาภิบาล, ประปา, ไฟฟ้า, ลิฟท์ และถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต) เจ้าของอาคารสามารถยื่นขอให้ทางราชการมาตรวจสอบรับรองการก่อสร้าง
อาคารได้ตามแบบฟอร์ม กทม.4 หรือตามแบบฟอร์มที่ท้องถิ่นกำหนด (กรณี ตาม ม.32, กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2537)

(อาคารที่อยู่ในเกณฑ์ต้องขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร คือ อาคารพาณิชย์มีพื้นที่ตั้งแต่ 80 ตารางเมตร, อาคารโรงมหรสพ, โรงพยาบาล, โรงเรียน, อาคารชุด, อาคารสรรพสินค้า, สำนักงาน,โรงงาน, คลังสินค้า ฯลฯ)

* เมื่อผ่านการตรวจรับรองการก่อสร้างอาคารแล้วจะได้รับใบ อ.6 (ใบรับรองอาคาร)

สรุป

กฎหมายควบคุมอาคารมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกคน และโดยเฉพาะผู้ที่จะก่อสร้างอาคารทั้งเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อการพาณิชย์ก็ตาม ต้องทำความเข้าใจ ศึกษาให้รอบคอบว่าจะก่อสร้างอาคารได้แค่ไหน เพียงใด ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ผังเมืองรวม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดจัดสรร กฎหมายอาคารชุด และตามข้อกำหนดของข้อบัญญัติฯ เทศบัญญัติฯ กฎกระทรวงฯ ซึ่งมีใช้บังคับในแต่ละพื้นที่ แต่ละท้องถิ่น เพื่อจะได้อาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

อนึ่ง ปัจจุบันข้อกำหนดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เช่น กฎหมายอาคารชุดอยู่ระหว่างแก้ไข เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภค, ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดิน ปรับปรุงแก้ไขให้มีพื้นที่รับน้ำ เพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วม หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จะมีการบังคับให้อาคารทุกหลังมีพื้นที่ หรือถังเก็บน้ำฝนไว้สำรองน้ำช่วงฝนตกหนัก แล้วปล่อยทิ้งหลังฝนตกแล้ว เพื่อลดปริมาณน้ำลงท่อระบายน้ำทิ้งในขณะฝนตก น้ำจะได้ไม่เอ่อท่วมขัง เป็นต้น

Advertisements

1 ความเห็น »

 1. ไปอยู่ที่บ้านนอก แบบชนบทดีกว่าน่าจะดีกว่ากันเยอะเลย
  แวะมาทักทาย
  วันนี้ลองเอาแบบทดสอบมาให้ลองทำกันดูซิว่าจะมี Sense กันแค่ไหน
  ่http://buncheethai.wordpress.com
  ยังไงก็ของฝาก blog ไว้นีสสสส์นึงละกันนะ
  อ่อออ มีโปรแกรมด้วยนะ

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: