บทความที่ 19 กฎหมายก่อสร้าง

อ.วิรัช

บทความที่ 19 กฎหมายก่อสร้าง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ ผู้เขียนได้นำประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากมีคำถามจากท่านผู้อ่านที่ต้องการทราบในส่วนที่ต้องปฏิบัติตาม เพราะผู้ถามได้ประสบมาแล้ว ซึ่งต้องชดใช้ทางแพ่ง นอกเหนือจากจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก่อสร้างอื่นๆ แล้วครับ

ในส่วนความรับผิดชอบทางแพ่งนั้น มีประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์บังคับใช้ ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่หลายมาตรา ผู้เขียนขอนำมาตราที่เป็นหลักๆ มานำเสนอดังนี้ครับ

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึง แก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้น ทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 421 การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วย กฎหมาย

มาตรา 422 ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์ เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นๆ ผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด

มาตรา 424 ในการพิพากษาคดีความรับผิดเพื่อละเมิด และกำหนดค่าสินไหมทดแทนนั้น ท่านว่า ศาลไม่จำต้องดำเนินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญาอันว่าด้วยการที่จะต้อง รับโทษ และไม่จำเป็นต้องพิเคราะห์ถึงการที่ผู้กระทำผิดต้องคำพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่

มาตรา 425 นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทาง การที่จ้างนั้น

มาตรา 426 นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำ นั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

1.
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน

2. ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

3. ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะเป็นต้นว่า ป้อม และโรงทหาร สำนักงานราชการ บ้านเมือง เรือรบ อาวุธ ยุทธภัณฑ์

มาตรา 1305 ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมาย เฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 1306 ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน ในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธาร ณสมบัติของแผ่นดิน

มาตรา 1312 บุคคลใดสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซร้ ท่านว่าบุคคล นั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้นแต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดิน เป็นค่าใช้ที่ดินนั้น และจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจำยอมต่อภายหลังถ้าโรงเรือนนั้นสลายไปทั้งหมด เจ้าของที่ดินจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ได้ ถ้าบุคคลผู้สร้างโรงเรือนนั้น กระทำการโดยไม่สุจริต ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไป และทำที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยผู้สร้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้

มาตรา 1342 บ่อ สระ หลุมรับน้ำโสโครก หรือหลุมรับปุ๋ย หรือขยะมูลฝอย ท่านว่าจะขุดในระยะ สองเมตรจากแนวเขตที่ดินไม่ได้คู หรือการขุดร่องเพื่อวางท่อน้ำใต้ดิน หรือสิ่งซึ่งคล้ายกันนั้น ท่านว่าจะทำใกล้แนวเขตที่ดินกว่าครึ่งหนึ่งแห่งส่วนลึกของคู หรือร่องนั้นไม่ได้แต่ถ้าทำห่างแนวเขตหนึ่งเมตร หรือกว่านั้นท่านว่าทำได้

ถ้ากระทำการดังกล่าวไว้ในสองวรรคก่อนใกล้แนวเขตไซร้ ท่านว่า ต้องใช้ความระมัดระวังตามควร เพื่อป้องกันมิให้ดิน หรือทรายพังลง หรือมิให้น้ำหรือสิ่งโสโครกซึมเข้าไป

มาตรา 1343 ห้ามมิให้ขุดดิน หรือบรรทุกน้ำหนักบนที่ดินเกินควรจนอาจเป็นเหตุอันตรายแก่่ความอยู่มั่นคง แห่งที่ดินติดต่อ เว้นแต่จะจัดการเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหาย

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ความรับผิดชอบทางแพ่งนั้น เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย หรือทรัพย์สินที่เกิดจากการจงใจ ประมาท หรือการละเมิดต่อผู้อื่น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นการตกลงชดใช้กันเอง หรือการฟ้องร้องต่อศาลแพ่งครับ (นอกจากนี้ยังต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายอาญาด้วย หากเข้าข่ายตามกฎหมายอาญา)

ในฉบับต่อไปผู้เขียนจะนำกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นคดีอาญามานำเสนอต่อท่านผู้อ่านครับ

สวัสดีครับ

ดร. วิรัช ศิลป์เสวีกุล
วิศวกรโยธา8วช. (ด้านควบคุมอาคาร)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: